Centar za posjetitelje pavlinskog samostana, Lepoglava


// povratak na PROJEKTI

Godina: 2015.
Lokacija: Lepoglava
Status: natječajni projekt

Autori: prof. dr. sc. Sanja Filep, dia, prof. dr. sc. Vesna Mikić, Mirna Javorović Pehar, dia

Suradnici: Martina Zeljko, bacc. arch

Vizualizacija: Dušan Tomaš, dia

Prostorom dominiraju sklop samostana pavlina i okolni pejzaž
te se stoga osnovna zgrada postavlja kao jedna lamela paralelna s kompleksom. Cijeli sustav kretanja i ulaza rezultat je analize najfrekventnijih pristupa i vizura. Novi centar doveden je u odnos prema samostanu tako da je projektirana nova ploha (krov dvorane) koja omogućava ulaz u centar s povišenog dijela platoa samostana i spuštanje rampom na ulazni nivo.
Tako je stvorena nova urbanistička vrijednost. Zadržan je ostatak povijesnog zida od opeke na sjevernoj strani, a koristi se pomoću dubljenja otvora kao kulisa, čime se ostvaruje intimnosti na terasi i koncentrirani pogled u pejzaž.

Prostorno i sadržajno novi centar, postaje nova vrijednost u prostoru i logičan je kontinuitet kompleksa.

Koncepcija projekta rezultat je sumiranja: povijesni kontekst + vizure + brand. Kulturni centar mora biti prepoznatljiv na svim razinama percepcije – kao dizajn i kao program.

Analizom konteksta prepoznat je element rampe kao pristupna komunikacija prema kompleksu samostana i isti element koristi se u novonastaloj intervenciji, kako u interijeru tako i u eksterijeru.

Rampa postaje motiv interijera i osim uloge komunikacije preuzima i ulogu izložbenog prostora i radionica, a što je omogućeno zbog blagog nagiba. Proces penjanja omogućava logičan slijed pregledavanja izložbe, ali istovremeno proces doživljaja različitih izmjena pogleda naizmjenično pavlinskog kompleksa(istok) i planine, Gaveznice i Kameni vrh(jugoistok). Na taj način eksterijer je dodana vrijednost interijera kontinuiranog trajanja.

// povratak na PROJEKTI